Частна професионална гимназия по икономика и управление гр. Пловдив обявява прием след 7-ми и 8-ми клас за учебната 2018/2019 год.

Адрес: 4002, гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” 44, тел: 032/649-569, GSM: 0887 539491; E-mail: chpgiu.plovdiv@abv.bg ; info@chpgiu.org; URL: www.chpgiu.org
Лиценз: Заповед РД 14-122/12.07.2004 г.; ДВ бр. 66/30.07.2004 г.

Професия
Финансист

Оперативен счетоводител

Данъчен и митнически посредник

Икономист

Специалност
Банково дело

Оперативно счетоводство

Митническа и данъчна администрация

Търговия и индустрия

 

Форми на обучение: дневна; самостоятелна

 

Условия за прием: прием по документи, до 10 ученици в клас

 

Срок за кандидатстване: от 01.06.2018 г. до 10.09.2018 г.;

 

Необходими документи: документ за завършен 7-ми и 8-ми клас; медицински документи; договор за обучение;

Завършилите обучението си ученици в Частна професионална гимназия по икономика и управление получават диплом за средно образование и свидетелство за трета степен на професионална квалификация по специалностите: Банково дело, Оперативно счетоводство, Митническа и данъчна администрация, Търговия или Индустрия.

Гимназията е в договорни отношения за партньорство и сътрудничество със Стопанската академия „Д. А. Ценов”- гр. Свищов и Европейското висше училище по икономика и мениджмънт-гр. Пловдив.

Учебната 2017/2018 г. учениците от 12 клас участваха в състезание на тема „Банкиране, финансиране и бюджетиране” в Стопанската академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов. Получиха две първи награди и сертификати за успешно участие в състезанието. Наградените ученици са приети за студенти в Академията без конкурс по първа желана специалност.

Голяма част от завършилите учeници продължават образованието си във ВУЗ или работят в държавни и частни институции.

На основание Заповед № РД – 09-5798/29.11.2017 г. на МОН гимназията е включена в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г.