Приложение 9 към чл. 118, ал.2, т. 2

Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.