Частната професионална гимназия по икономика и управление предлага едно модерно образование, подчинено на амбицията да подготви знаещи и можещи, добре мотивирани млади хора, способни да се борят и побеждават в новите конкурентни условия.

С оригиналните си учебни програми по чуждоезикова и профилираща подготовка гимназията се доближава до нуждите и изискванията на съвременното пазарно стопанство.

Основни приоритети в обучението и възпитанието са:

 • Прагматичност и научност в обучението
 • Равнопоставеност на общообразователна, чуждоезикова и профилираща подготовка
 • Иновативност и стремеж към непрекъсното усъвършенстване методиката на преподаване
 • Творчески подход и оптимизиране на учебното съдържание
 • Мотивация за сериозно отношение към учебния процес и задълбочено овладяване на учебния материал
 • Формиране на емоционална, комуникативна и поведенческа култура.
 • Компютърно обучение поп специализиран софтуер в модерен компютърен кабинет с локална мрежа и интернет
 • Професионална подготовка, ориентирана към учебни предмети от сферата на маркетинговото , финансовото и юридическо осигуряване на фирмите
 • Учебна практика по специалните предмети се провежда в учебно-тренировъчни фирми, производствени екскурзии и реално участие във фирми и организации и учреждения
 • Езиково обучение – изучават се два чужди езика, като първият е италиански език – интензивно изучаван в паралелките с прием след VII-ми клас
 • Допълнителна езикова подготовка за сертификатите на университета Кеймбридж и IELTS – Англия и за TOEFL
 • Родителите получават ежемесечно подробна информация за успеха и поведението на своя ученик/ученичка по всеки учебен предмет