Основна мисия на училището за 10 години от съществуването му е да предостави на обществото нов качествен образователен продукт, който да бъде конкурентно способен и адаптивен към новите изисквания. Необходимо е да се преосмисли и ролята на “ученето през целия живот”, тоест всички учебни дейности да се усъвършенстват и осъвременяват от училищната скамейка, университета и в реализацията в реалната практика. Основни фактори, които влияят върху качеството на образованието са:

  • Мотивацията на обучаваните
  • Качеството на учебните планове и програми, съобразени с пазара на труда
  • Квалификацията на преподавателите
  • Стимулираща учебна среда
Стремим се да дадем на децата сериозни познания, да събудим желанието им за творческа самоизява, да открием и насърчим естествените им заложби, без да им отнемаме детството, радостта и неповторимия поглед към света. С доброта, обич и взискателност ние се стремим да утвърдим доверието им към възрастните и учителите, да изградим вярата им в трайните житейски и човешки ценности. Ние поддържаме високи стандарти във всички учебни, културни и спортни дейности, като едновременно стимулираме удоволствие от ученето и спазване на дисциплината като важно условие за постигане на високи резултати. Възпитаваме у учениците си вяра в способностите на всеки човек. Формираме разбиране и стремеж към съобразяване с моралните норми.