1. Дневно разписание информация за организация на учебния ден -2020-2021 уч.г.

2. Дневно разписание за обучение в електронна среда от разстояние на учебния ден -2020-2021 уч.г.

3.Форма на обучение -2020-2021 уч.г.

4.Училищен учебен план 8 клас – 2020-2021 уч. г.

5. Училищен учебен план 9 клас – 2020-2021 уч. г.

6. Училищен учебен план 10 клас – 2020-2021 уч. г.

7.Училищен учебен план 11 клас – 2020-2021 уч. г.

8. Училищен учебен план 12 клас – 2020-2021 уч. г.

9.Правилник за дейността на училището

10. Стратегия за развитие на учибището

11. Годишен план на училището

12. Мерки за повишаване качеството на образованието

13. Етичен кодекс на училищната общност

14. Учебници 2020-2021 уч.г.

15. Електронен дневник – Школо – Shkolo Ож

16. Очет разходи 2019